Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – system płatności Dotpay.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kodweb/regulamin

 

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kodweb.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem,                            z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 4. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych- płatny dostęp do artykułów.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 6. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:dostęp do Internetu, system operacyjny,  przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Do dokonania zakupu wystarczy podanie adresu email.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych na stronie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail   admin@kodweb.pl.   W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt, klikając w przycisk „Odblokuj”
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając adres mailowy i wybierając sposób płatności,
  3. przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu
 2. Po kliknięciu w przycisk „Odblokuj”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Strony, gdzie może korzystać z  odblokowanych treści na stronie. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Strony, gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość  do swobodnego wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich. Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów edukacyjnych dostępnych na Stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki obliczeniowe.

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kodweb.pl/polityka-prywatnosci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

Close Menu